• 19. marts 2018
  • 19:30

GENERALFORSAMLING

i Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter

Mandag den 19. marts 2018 kl. 19.30
i Spejderstuen i Lintrup Aktivitetscenter

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Støtteforeningen er vært ved øl/vand, samt kaffe og kage.

Du kan tilmelde dig via
SMS til 51945395 eller mail til stotteforeninglbc@gmail.com,
senest den 12. marts 2018

Mød op – og støt Lintrup Børnecenter

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Støtteforeningen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsen aflægger beretning.
4. Det reviderede regnskab fremlægges af kasserer til godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
i. Louise Cordes Pedersen – modtager genvalg
ii. Marie Louise Lassesen – modtager genvalg
iii. René Kristensen – modtager genvalg
iv. Kristine Wind Langhanke – modtager genvalg
v. Suppleant
vi. Suppleant
6. Valg af revisorer
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt