Bestyrelsen for Lintrup BORGERForenigngs logoHjerting Borgerforening

Foreningen er upolitisk, og dens formål er at arbejde for Lintrup – Hjerting sognes fremtidige trivsel ved at virke initiativtagende på områder, der ikke i forvejen er tilgodeset af andre, og tilbyde folkeoplysende aftenskoleundervisning

 • Formand:Henning Gryager, 4081 7532
 • Næstformand:
 • Referent : Anne Dorthe Nesager
 • Kasserer: Marlene Roswall Hansen
 •  
 • Henning Gryager: kontaktperson Landsbypedelordningen Vejen Kommune samt Landsbypedellerne, tlf.nr. 6139 2626
 • Sanne Stensig Hansen
 • Kurt Pedersen
 • Christian Wind
 • Lars Offersen

  CVR    35310479

 

 

 

REFERAT fra Generalforsamling i Borgerforeningen d. 2.10.2020

 

Tilstede var lige knap 40 personer, heriblandt bestyrelsen. Inden generalforsamlingen blev der budt på smørrebrød med øl og vand. Efter generalforsamlingen var der kage og kaffe.

 1. Valg af dirigent

Jens Christian Andersen blev valgt.

Generalforsamlingen blev erklæret lovlig.

Stemmetællere: Preben Vestbjerg og Dorte Hundstrup blev valgt.

 1. Formandens beretning

Anne Magrethe aflagde beretning. Hun kom bl.a. ind på:

 • Arbejdet i borgerforeningen – herunder vores lørdagsmøde, hvor det blev besluttet at arbejde med
  • Synlighed
  • Unge
  • Ældre
  • Byforskønnelse
  • Udlændinge
  • Trafik
  • Ensomhed
  • Samarbejde mellem foreningerne
  • Lintrup-Hjerting, herunder ny velkomstfolder
  • Orientering om emner Borgerforeningen allerede har gang i, Tour de Middag, Bus LBC, Swipbokse, Sigurd Barrett, Aktivitets- og Sundhedsplads.
 • Udlændinge
 • Temadag i Jels – kommunikation
 • Dialogmødet med Vejen Kommune
 • Sundheds- og aktivitetspladsen  – indvielsen afventer pga. Corona
 • Swipbokse/nærbokse
 • Lintrup Børnecenter  – møde med ny skoleleder
 • Deltagelse af Byrådsmedlem Jakob Bech Jensen ved et af borgerforeningens møder
 • Unge mennesker
 • Støtte fra Borgerforeningen til Sigurd Barrett koncerterne 7. oktober, Wellings Landsbymuseum, bidrag til bus til LBC, nyt tag Forsamlingshuset, Sommerskole Støtteforeningen for LBC, bobler/kransekage til Fredagsbar.
 • Tour de Middag vender tilbage
 • Hele Danmarks Familieklub
 • Tilflyttere
 • Byforskønnelse

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Se bilag, for at læse beretningen i sin helhed.

 

 1. Fremlæggelse af regnskab

Sabine fremlagde regnskabet. Regnskabsåret går fra d. 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

Årets resultat: -44.790,30 kr.

Beholdning: 65.864,78 kr.

Herunder takkedes Landsbypedellerne for deres store arbejde både ved Viggos søer og senest med nyt tag på spejdernes bålhytte.

Der blev spurgt til hvorfor man også har en konto i Nordea, når man har hovedkontoen i FRØS. Jens Christian Andersen kunne fortælle, at da man i sin tid oprettede Borgerforeningen, synes man det var en god ide at have en konto i hver bank. Sabine orienterede forsamlingen om, at det var besluttet at lukke kontoen i Nordea, da vi har fået meddelelse om at vi fremover skal betale 1.000 kr. om året for at have kontoen.

Årets regnskab blev godkendt.

 

 1. Indkomne forslag

Vedtægtsændring forslået, så der fremover vælges suppleanter.

Vedtægtsændringen blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen

 1.  

Troels Kynde, Anne Cathrine H. Langfrits og Sabine Hundstrup ønskede ikke genvalg.

Følgende blev foreslået: Kurt Pedersen, Lars Offersen, Sanne Hansen og Anne Dorthe Nesager.

Kurt Pedersen, Sanne Hansen og Anne Dorthe Nesager blev valgt.

Suppleanter: Lars Offersen (1. suppl) og Helle Pelle Jørgensen (2. suppl) blev valgt.

Derudover består bestyrelsen af Anne Margrethe Schrøder, Marlene Hansen og Henning Gryager. .

 

 1. Valg af revisorer

Ejvind Henriksen og Jens Kristian Poulsen

 1. Eventuelt
 • Aftenskolen holder bl.a. en advokat-aften og en aften med slægtsforskning.
 • Preben Vestbjerg orienterede om at der er kommet info-skærme i LAC. De er stillet gratis til rådighed og vi (byerne) kan råde over 1/3, så hvis man vil have noget på info-skærmene, så skal det sendes til Jens Christian Andersen.
 • Preben Vestbjerg orienterede endvidere om udvidelsen af Motionscentret med 50m2 ud mod den lille legeplads. Starter i uge 43. Det koster ca 400.000 kr. Fra LAG er der modtaget 170.000 kr.
 • Marlene Hansen og Trine Kalland orienterede om Hele Danmarks Familieklub – En forening der er oprettet af FDF, KFUM spejderne og KFUM´s sociale arbejde med støtte af Den A. P. Møllerske Fond, Familieklubben er en klub for alle slags familier. Klubben mødes 2 gange om måneden i et halvt år, hvor der vil være fællesspisning, snak og leg. Det er gratis.  Der er allerede én mere der har meldt sig som frivillig, men Trine Kalland håber der er flere der kunne tænke sig at være frivillig, for at det kan komme op at stå. Så tag endelig fat i Trine, hvis man har lyst til at være frivillig i Hele Danmarks Familieklub.

Med gaver blev der taget afsked med Troels Kynde, Anne Cathrine H. Langfrits  (var ikke til stede)  og Sabine Hundstrup.

Anne Margrethe takkede Jens Christian for dirigentrollen.