Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vedtægter for støtteforeningen for Lintrup Børnecenter

Vedtægter

Vedtægter for ”Støtteforening for Lintrup Børnecenter

§ 1.
Foreningens navn er ”Støtteforening for Lintrup Børnecenter”
§ 2.
Foreningen har til formål:
1.    At synliggøre Lintrup Børnecenter i og uden for lokalsamfundet.
2.    At sikre opbakning til Lintrup Børnecenter i og uden for lokalsamfundet.
3.    At skaffe midler til finansiering af ekstraordinære elevaktiviteter i Lintrup Børnecenter.
4.    At yde praktisk støtte til aktiviteter relateret til Lintrup Børnecenter.

§ 3.
Foreningen er upolitisk, og enhver, som er fyldt 15 år, kan optages som medlem.
Foreningen kan ikke træffe beslutninger eller blande sig i sager vedrørende Lintrup Børnecenters drift, ledelse, personale eller børn/elever.
§ 4.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Herudover modtager foreningen frivillige bidrag.
§ 5.
Bestyrelsen består af 5 til 7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen blandt foreningens medlemmer over 18 år. Det skal tilstræbes, at alle sogne i området er repræsenteret i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
På generalforsamlingen vælges desuden hvert år mindst 2 bestyrelses suppleanter samt 2 revisorer. Suppleantlisten skal være prioriteret.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.   Bestyrelsesmøder skal dog afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker dette. Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder om året. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.
§ 6.
Regnskabet afsluttes hvert år den 31/12 og fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling i revideret stand. Regnskabet underskrives af kasseren og de 2 revisorer.

§ 7.
Generalforsamlingen er øverste myndighed og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af marts måned og skal offentliggøres i lokalområdet.
Ordinær generalforsamling holdes årligt med følgende dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent
3.    Bestyrelsen aflægger beretning.
4.    Det reviderede regnskab fremlægges af kasserer til godkendelse.
5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6.    Valg af revisorer
7.    Fastsættelse af kontingent.
8.    Indkomne forslag.
9.    Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Afstemninger og alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.
Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 1/5 af medlemmerne af foreningen skriftligt begærer dette.
§ 8.
Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt deres kontingent forud for generalforsamlingen.
Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.
§ 9.
Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.
Forslag til vedtægts ændringer skal fremgå af indkaldelsen.
§ 10.
Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer derfor.
Ved støtteforeningens ophør skal dens aktiver tilfalde Lintrup-Hjerting Borgerforening.

Vedtaget på Stiftende generalforsamling søndag 24. januar 2016.
Ordstyrer: Jens Christian Andersen
Referent: Benedikte Friis Andersen