Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vedtægter

Vedtægter Lintrup Aktivitetscenter

§ 1. Institutionens navn er “Lintrup Aktivitetscenter”, og det er en selvejende institution, hvis hjemsted er Lintrup i Rødding Kommune.

§ 2. Lintrup Aktivitetscenter har til formål at drive et aktivitetshus beregnet for de tilsluttede foreninger og andre interessegrupper Lintrup og Hjerting sogne.

§ 3. Institutionens øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af 5 repræsentanter fra de tilsluttede foreninger.

§ 4. De tilsluttede foreninger er KFUM-spejderne i Lintrup, Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening og Lintrup Hjerting Borgerforening. Andre foreninger vil kunne optages efter godkendelse af repræsentantskabet.

§ 5. Lintrup Aktivitetscenter’s anliggender varetages af repræsentantskabet og bestyrelsen.

§ 6. De tilsluttede foreninger har ingen andel i Lintrup Aktivitetscenter’s formue eller i eventuelt overskud, der alene tilfalder Lintrup aktivitetscenter. Ligesom alene Lintrup Aktivitetscenter hæfter for gældsforpligtigelser og for eventuelt driftsunderskud. Over for tredjemand hæfter den selvejende institution alene med dens formue.

§ 7. Bestyrelsen i Lintrup Aktivitetscenter sammensættes ved, at hver tilsluttet forening udpeger 2 medlemmer, dog udpeger Lintrup Hjerting Borgerforening kun 1 medlem.

§ 8. Ordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes hvert år i feb/marts måned. Mødet skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for mødet skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og protokolfører. 2. Aflæggelse af årsberetning og regnskab. 3. Budget. 4. Indkomne forslag. 5. Bestyrelsens sammensætning. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt.

§ 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og den fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10. Bestyrelsen har den daglige ledelse af Lintrup Aktivitetscenter. Den drager omsorg for at udleje og benyttelse af huset sker under størst mulig hensyntagen til de tilsluttede foreningers interesser, ligesom den fastsætter størrelsen af lejen for lokalerne, således at der kan opnås et driftsregnskab, der skaber mulighed for passende afskrivninger og henlæggelser, men derudover bør bestyrelsen ikke tilsigte overskud.

§ 11. På det stiftende møde i juni 1987 vælges 2 revisorer, hvoraf den ene ved lodtrækning afgår på ordinært møde i feb/marts 1988 og derefter afgår den, der har siddet i 2 år.

§ 12. Institutionens regnskabsår løber fra 1. jan. til 31. dec.

§ 13. Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på ordinært repræsentantskabsmøde med 2/3 majoritet af de mødte repræsentanter. Opløsning af Lintrup Aktivitetscenter skal vedtages på 2 hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og vedtagelsen skal hver gang ske med 2/3 majoritet af de mødte repræsentanter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af opløsning træffer repræsentantskabet beslutning om anvendelse af Lintrup aktivitetscenter’s midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål i Lintrup og Hjerting sogne.

§ 14. Over for tredjemand forpligtes Lintrup Aktivitetscenter ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med yderligere et bestyrelsesmedlems underskrift. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom forpligtes Lintrup Aktivitetscenter dog kun ved underskrift af den samlede bestyrelse.