Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vedtægter for Lintrup Hjerting Borgerforening

Vedtægter for Lintrup-Hjerting Borgerforening

§ 1. Foreningens navn er: Lintrup – Hjerting Borgerforening, hjemmehørende i Vejen Kommune

§ 2. Foreningen er upolitisk, og dens formål er at arbejde for Lintrup – Hjerting sognes fremtidige
trivsel ved
a) At virke initiativtagende på områder, der ikke i forvejen er tilgodeset af andre, og
b) tilbyder folkeoplysende aftenskoleundervisning
c) at virke samarbejdende og formidlende over for offentlige myndigheder, samt andre foreninger.

§ 3. Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 7 (syv) medlemmer –
så vidt muligt jævnt fordelt på de gamle sogne.
Deltagere i den folkeoplysende virksomhed har mulighed for en plads i bestyrelsen.

§ 4. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 (to) år ad gangen og afgår med 3 henholdsvis 4 medlemmer hvert år.
Foruden bestyrelsens medlemmer vælger generalforsamlingen 2 suppleanter til bestyrelsen.
Suppleanten vælges for 1 (et) år ad gangen.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan genvælges. Alle valg sker skriftligt.

§ 5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 6. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen der afholdes hvert år inden d. 31. oktober.
Enhver myndig borger i de to sogne er valgbar til bestyrelsen. Stemmeret følger valgretsalderen.
Der indkaldes til generalforsamling senest 14 dage, før denne finder sted.

§ 7. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen, samt af suppleanter
6. Valg af 2 (to) revisorer
7. Eventuelt

§ 8. Indkomne forslag skal være skriftlige og forelægges bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 75 stemmeberettigede ønsker det, og ved personlig underskrift fremsætter krav herom overfor
borgerforeningens bestyrelse.
§ 10. Der opkræves ikke kontingent, men sognets borgere kan indbetale bidrag.
§ 11. Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte. I indkaldelsen gøres opmærksom på, at forslag til vedtægtsændringer vil blive
fremsat.

§ 12. Foreningens virksomhed ophører, såfremt to tredjedele af de fremmødte beslutter det på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Endvidere træffes der afgørelse om anvendelse af
foreningens midler.
Anvendelse af aftenskolevirksomhedens eventuelle overskud ved ophør tilfalder Lintrup – Hjerting Borgerforening.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 75 stemmeberettigede ønsker det, og ved personlig underskrift fremsætter krav herom overfor
borgerforeningens bestyrelse.

§ 14. Ingen har økonomisk forpligtelse overfor foreningen, og ingen har krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 15. Aftenskolevirksomhedens aktiviteter varetages af et udvalg, som udpeges af
Borgerforeningens bestyrelse i samråd med lederen af aftenskolen.
Lederen af aftenskolen varetager den daglige kontakt med tilskudsmyndighederne.
Lederen udfærdiger og afleverer et revideret regnskab til Vejen Kommune.
Dette regnskab er et selvstændigt regnskab, og ikke en del af Lintrup – Hjerting Borgerforenings regnskab. Der er ingen gensidig økonomisk forpligtigelse mellem Aftenskolens aktiviteter og
Borgerforeningens.
Aftenskolevirksomhedens regnskabsår er kalenderåret.

§ 16. Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni det følgende år.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 20-6-91
Vedtægtsændringer d. 25. oktober 2004
Vedtægtsændringer d. 26. oktober 2011
Vedtægtsændringer d. 02. oktober 2021