Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lintrup Ungdoms og Gymnastikforening

Landsbyfesten 6. – 9. juni 2024

Vælg din sport

PRÆMIESPIL   –  stopper efter 2023.

Bestyrelsen i LUG har valgt at nedlægge præmiespillet, da administrationen bag er for tidskrævende i forhold til indtjeningen på spillet.

Vi takker for din støtte i forbindelse med præmiespillet gennem årene.

Venlig hilsen

LUG bestyrelsen

Formand:

Anne Cathrine Høier Langfrits
Hjerting Skovvej 13
6630 Rødding
Tlf. 28 70 78 70
e-mail: lugbestyrelsen@gmail.com

Kasserer:

Lissi Andersen,
Dover Kirkevej 2
6660 Lintrup
Tlf.: 61 76 13 84
e-mail: lugkasserer@gmail.com

Øvrige medlemmer:

Mette Wind
Lintrupvej 47
6660 Lintrup
Tlf. 28 25 38 37
e-mail: mette_Knudsen_20@hotmail.com

Milred Sommerlund Kristensen
Lintrup Skovvej
6660 Lintrup
Tlf. 21 43 68 64
e-mail: milredengholm@hotmail.com

Lis Lund Pedersen
Lintrupvej 37
6660 Lintrup
Tlf. 61 34 24 31

Stine Riber Hansen
Lintrupvej 36
6660 Lintrup
Tlf 21 52 67 87

§ 1: NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Lintrup Gymnastik- og Ungdomsforening.
Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune.
Foreningen er stiftet i 1959.
§ 2: FORMÅL
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes sundhed og trivsel samt fremme fællesskabet i lokalområdet
§ 3: TILHØRSFORHOLD
Foreningen er tilsluttet DGI, samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og er dermed underlagt disse organisationers vedtægter
§ 4: MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION
stk.1: Som aktive medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtægter. Passive medlemmer kan optages.
Stk.2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen til førstkommende årsmøde.
§ 5: ARBEJDSOMRÅDE
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som bestyrelsen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.
§ 6: BESTYRELSEN
Stk. 1: Bestyrelsen består af 5 personer. Disse er skiftevis på valg med henholdsvis 2 og 3.
Stk. 2: Der skal vælges 1 suppleant.
Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde efter årsmødet. Der vælges en formand, og man fordeler opgaver og ansvar imellem sig.
Stk. 4: Foreningens daglige drift varetages af den samlede bestyrelse.
Stk. 5: Hvis der sker frafald, træder suppleanten ind. Vedkommende varetager posten som bestyrelsesmedlem indtil næste årsmøde.
Stk. 6: På årsmødet vælges 2 revisorer. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år.
§ 7: UNDERUDVALG
Stk.1: Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg.
Stk. 2:Udvalgene skal bestå af 1-5 personer eller efter behov.
Stk. 3: Udvalgene er budget ansvarlige, men har derudover ingen økonomisk kompetence. Udvalgene har pligt til at holde bestyrelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i møder i henhold til forretningsordenen
Stk. 4: Personer i foreningens bestyrelse kan ikke samtidig sidde som formand for et sportsudvalg.
Stk. 5: Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.§ 8:

§ 8: KONTINGENT
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen, efter indstilling fra sportsudvalgene.
§ 9: MEDLEMSFORHOLD
Foreningens bestyrelse, udvalg eller øvrige medlemmer hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§ 10: ÅRSMØDE
Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden første marts og indkaldes ved annoncering i dagspressen med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før årsmødet.
Stk. 3: Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage har stemmeret, samt forældre til børn under 15 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen.
Stk. 4: På årsmødet afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves der til udelukkelse af et medlem, samt ved ændring af vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Navneændring samt opløsning af foreningen skal yderligere godkendes på et efterfølgende ekstraordinært årsmøde, med dette ene punkt på dagsordenen.
Stk. 5: Alle personvalg skal foregå ved mundtlige forslag og skriftlige valg.
Stk. 6 Alle personvalg til bestyrelse, fodbold, gymnastik, svømning, fitness, byfest, og revisor gælder for 2 år resten for 1 år.
Stk. 7: Der skal føres protokol over vedtagne beslutninger.
§ 11: DAGSORDEN
På det ordinære årsmøde skal som minimum behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden
3. Beretninger og visioner for de enkelte sportsudvalg skal fremlægges
4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af udvalgsmedlemmer til aktuelle udvalg
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt
§ 12: EKSTRAORDINÆR ÅRSMØDE
Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med det ordinære årsmøde.
§ 13: ANSVAR
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og/eller af forretningsfører, dog ved valg af forretningsfører, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
§ 14: BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§ 15: REGNSKAB
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab.
Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på årsmødet.
§ 16: OPLØSNING
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære årsmøder stemmer herfor.
2. Foreningens eventuelle formue tilfalder Lintrups ungdoms- og kulturarbejde.

  • Hvad er Conventus? Conventus er foreningens tilmeldingssystem, medlemsdatabase, økonomisystem, interne kommunikationssystem og meget mere.
  • Hvad kan du bruge Conventus til? Når du tilmelder dig i EB, bliver der oprettet en profil med dine oplysninger i Conventus. Du kan til en hver tid rette i din Conventus profil her på siden ved at logge ind i Conventus  boksen, med brugernavn og adgangskode.Hvis du har været medlem i sæson 2010/2011 vil din Convetus profil ligge i vores arkiv. Du er derfor fri for at opgive alle dine oplysninger igen, når du tilmedler dig en ny sæson. Når du klikker på det hold du gerne vil tilmelde dig, åbnes et vindue med tilmelding. Istedet for at udfylde alle dine oplysninger i felterne, kan du logge ind ved hjælp af brugernavn og adgangskode (Læs mere længere nede!) Når du er logget ind, vil Conventus vise de profiler som passer på dit brugernavn. Dvs. hvis du eksempelvis har børn som også er registreret med dit telefon nummer, vil de også stå der. Herefter klikker du på den person som skal tilmeldes, du betaler, og du er klar til en ny sæson. Husk at klikke på det rigtige hold når du tilmelder dig!Det er vigtigt at du skriver dit barns data når du tilmelder dit barn til et hold. Disse oplysninger har intet med navn på betaler/dankort som skal bruges til betaling.
  • Hvad kan din instruktør bruge Conventus til? I Conventus kan din instruktør hurtigt og nemt sende en besked til dig, eller dit hold, via e-mail. Det er derfor en rigtig god ide at oplyse e-mail adresse når du tilmelder dig.
  • Hvordan modtager jeg et brugernavn og en adgangskode til Conventus? Dit brugernavn har du allerede. Brugernavnet er dit telefon nummer eller din email adresse som du har oplyst da du tilmeldte dig. For at modtage en adgangskode, skal du klikke på knappen “Glemt Adgangskode” i Conventus boksen. Herefter åbnes et vindue, hvori du bliver bedt om at oplyse enten din email adresse eller dit mobil nummer. Hvis du indtaster din email adresse og klikker send, vil du hurtigst muligt modtage en E-mail med en adgangskode. Hvis du indtaster dit mobil nummer og klikker send, vil du inden for kort tid modtage en sms besked med en adgangskode.Når du har modtaget din adgangskode, kan du logge ind i Conventus. Din tilsendte adgangskode kan ofte være svær at huske, så det er derfor en god ide at ændre din adgangskode, første gang du logger ind i Conventus. Ændre adgangskoden til noget du kan huske, så du altid kan logge ind i Convetus igen.
  • Vigtigt! Det er vigtigt at du bruger Conventus til at rette dine personlige oplysninger, hvis du eksempelvis får ny e-mail adresse, nyt telefon nummer, eller flytter adresse.

Du kan læse infomappen om LUG ved at klikke her INFOMAPPE LUG INFOMAPPE LUG_revideret 07.03.22 (PDF)