Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vedtægter Hjerting kirkegård

VEDTÆGT

for

Kirkegård: Hjerting

Kommune: Vejen

Provsti: Malt

Stift: Ribe

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1

Kirkegården ejes af Hjerting kirke og bestyres af Lintrup – Hjerting menighedsråd.

§ 2

Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelse for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

§ 3

Kirkegårdsprotokollen føres på edb i et af Kirkeministeriet godkendt system.

Kirkeværgen og graveren opbevarer hver et eksemplar af både kirkegårdskortet og udskrifter af de registreringer, der er sket i edb-systemet.

Stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kirkegårdskortet og oplysnegården.

ingerne i edb-systemet, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges.

Kort og udskrifter skal forevises ved syn over kirk

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 6 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 7. Der kan indgås aftale om erhvervelse af gravsted for flere brugsperioder, dog aldrig længere end 60 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for samtlige brugsperioder, ligesom der betales engangsbeløb for ren- og vedligeholdelse i alle brugsperioder ved ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen.

B. Gravsteder

§ 4

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

Erhvervelse og fornyelse

§ 5

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller urner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til graveren.

§ 6

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger graveren et gravstedsbrev. Kirkeværgen modtager en kopi.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

§ 7

Alle begæringer om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes.

Stk. 2. Når der udlægges gravplads til en gift person/registreret partner, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Dette gælder også i tilfælde, hvor der uden vederlag udlægges gravsted for en ubemidlet afdød. Ægtefællen/den registrerede partner bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 6 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 7. Der kan indgås aftale om erhvervelse af gravsted for flere brugsperioder, dog aldrig længere end 60 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for samtlige brugsperioder, ligesom der betales engangsbeløb for ren- og vedligeholdelse i alle brugsperioder ved ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen.

§ 8

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

§ 9

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, fremgår af aftalen om erhvervelse eller fornyelse.

§ 10

Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets/kirkegårdsbe­styrelsens samtykke.

§ 11

Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender graveren indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af grav­stedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården.

Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

Nedlæggelse og regulering

§ 12

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

Gravstedernes indhegning

§ 14

Gravstederne må ikke uden menighedsrådets/kirkegårdsbestyrelsens godkendelse hegnes med andet end levende hegn (taks). Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

Gravstedernes beplantning

§ 15

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

Gravminder

§ 16

Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Stk. 2. Menighedsrådet/kirkegårdsbestyrelsen påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder

rods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 4. Menighedsrådet/kirkegårdsbestyrelsen må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel IV, samt bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel 3. Menighedsrådet/kirkegårdsbestyrelsen sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På menighedsrådets/kirkegårdsbestyrelsens begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet/kirkegårdsbestyrelsen.

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17

Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler den af menighedsrådet/kirkegårdsbestyrelsen bemyndigede person at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal menighedsrådet/kirkegårdsbestyrelsen tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet/kirkegårdsbestyrelsen ved

brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, eller den fastsatte betaling herfor ikke er erlagt, kan menighedsrådet/kirkegårdsbestyrelsen lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af fredningstiden. Indehaveren af brugsretten orienteres herom.

§ 18

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

§ 19

Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til stifternes fælles betalingscenter (GiasCenter) en gang for alle af et beløb, som er fastsat i kirkegårdens takstblad, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale. Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren/kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 30 år. Fredningstiden for børnegrave (børn over 1 år men under 3 år) er 20 år.

§ 21

En gravplads for en voksen skal være 3 x 1,5 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets/kirkegårds­bestyrelsens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22

Anvendes jern-, zink- eller egetræskister eller kister af andet særligt vanskeligt nedbrydeligt materiale, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets/kirke­gårdsbestyrelsens samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

§ 23

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.

Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 15 år.

§ 25

Et urnegravsted skal være 1,5 x 1,5 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.

Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

§ 26

Urner af plasticmateriale eller andet langsomt forgængeligt materiale kan kun jordfæstes med tilladelse fra menighedsrådet.

Stk.2. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

§ 27

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet.

Øvrige bestemmelser

§ 28

Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

§ 29

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage/alle dage, dog ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag.

§ 30

Hjerting kirkegård er udlagt primært i græs. Der begraves/bisættes i området nærmest kirken.

Der er begravelsespladser i følgende områder, idet der henvises til det vedhæftede kort:

Vest for kirken: Gravstederne nr.e: 5 – 9, 20 – 23, 28 – 32 og 43 – 47.

Syd for kirken: Gravstederne nr.e: 49 – 60 og 87 – 89.

Nord for kirken: Gravstederne nr.e: 63 – 67, 74, 77, 79.

Gravsted nr. 78, plads 3 og 4 samt gravsted nr. 80, plads 3 kan kun benyttes af ægtefælle og familie i direkte lige linje.

De gravsteder der er udenfor de angivne områder kan fortsat benyttes af de tidligere begravedes ægtefæller og familie i lige linje.

Gravsteder der fremtidigt nedlægges kan ikke genoprettes.

Gravsteder, der er omlagt til græs kan ikke tilbageføres til grus.

I den nordøstlige del af kirkegården – området fra hovedstien til kirkedøren til det østlige dige – kan der fremtidigt kun nedsættes urner. De afdødes ægtefæller har adgang til at blive kistebegravet.

C. Ordensbestemmelser

§ 31

 1. Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang.
 2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
 3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
 4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.
 5. Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
 6. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
 7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
 8. Hunde skal føres i snor.
 9. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
 10. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.
 11. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
 12. Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
 13. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
 14. Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke.
 15. Usømmelig og stødende udsmykning forbeholder menighedsrådet sig ret til at fjerne.

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3. Graveren er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirke

gårdsudvalget.

D. Takster

Der henvises til kirkegårdens takstblad, som kan udleveres af graveren.

Hjerting Menighedsråd, den

______________________

Menighedsrådets formand

Godkendt af ______________ provstiudvalg, den ______________